NYERD VISSZA A HÁTIZSÁKOD ÁRÁT

NYERD VISSZA A HÁTIZSÁKOD ÁRÁT

2017. augusztus 28-tól, 3 héten át minden héten egy vásárlónk, visszanyeri a Store 13-ban vásárolt hátizsákja árát. Sorsolás minden pénteken 16:00 órakor. Az adott hét nyertesét minden héten szombat délelőtt értesítjük. 

 

1. A játék és a szervező

A Boardpark Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím:1113, Budapest Karolina út 17/B, Adószám: 12293311-2-43) https://www.facebook.com/store13.budapest/?fref=ts címen elérhető oldalon közös adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

- A Játékban a Szervező és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. - Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2017.08.28 Hétfő 18:00 - 09.15. Péntek 16:00

Sorsolás: 2017.09.01, 2017.09.08, 2017.09.15

Nyertesek száma: 3

Nyeremény: Vásárolt hátizsákának ára

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Vagyis mindenki, aki a nyereményjáték időtartalma alatt vásárol hátizsákot/ utazótáskát online a webshopban (www.store13.hu) vagy személyesen a boltban. (1113. Karolina út 17/b) automatikusan részt vesz a sorsoláson. 4 héten keresztül minden pénteken 16:00 órakor facebookon kihirdetjük a nyertest, valamint felvesszük a nyertessel a kapcsolatot.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerül/nek kisorsolásra.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

- adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vagy e-mail címen keresztül vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Boardpark Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím:1113, Budapest Karolina út 17/B, Adószám: 12293311-2-43) https://www.facebook.com/store13.budapest/?fref=ts címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor, nem, egyéb nyilvános adatok), e-mail cím, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása. Az adatok törlésének határideje:

- a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek,

- az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a https://www.facebook.com/store13.budapest/?fref=ts  oldalon.

 

9. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

Közösség

Hírlevél


Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 10:00 - 19:00
Szombat: 10:00 - 18:00
Store 13, Snowboard, Sí, Gördeszka, Longboard, Wakeboard Szaküzlet | Budapest Karolina u. 17/b | Tel. (00-36)-1-466-5510 | Mob. (00-36)-30-319-3924 | Webshop infó (00-36)-30-478-1540
Készítette a